Cyfreithwyr o Korea ar-lein. Corea Cyfreithwyr, y mwyaf cyfreithiol y porth.


Yn De Korea Gweinydd Dirprwyol Rhestr - Corea Dirprwyon


Gweinydd dirprwyol Rhestr - mae'r dudalen hon yn darparu ac yn cynnal y mwyaf, a'r mwyaf i fyny-i-dyddiad rhestr o weithio weinyddwyr dirprwyol sy'n cael eu ar gael ar gyfer defnydd y cyhoeddMae ein meddalwedd pwerus gwiriadau dros filiwn o weinyddwyr dirprwyol dyddiol, gyda'r rhan fwyaf o'r dirprwyon yn profi o leiaf unwaith bob pymtheg munud, gan greu un o'r rhai mwyaf dibynadwy rhestrau dirprwy ar y Rhyngrwyd - i gyd am ddim. Y mwyaf poblogaidd yn defnyddio dirprwyon yn cynnwys cuddio go iawn eich cyfeiriad IP, cuddio eich lleoliad daearyddol, ac yn cael mynediad i wefannau blocio chi. Mae hyn yn ddirprwy rhestr yn cael ei diweddaru unwaith bob chwe deg eiliad o'r data ei storio yn ein gigabyte eu maint drwy ddirprwy gronfa ddata Gall y rhestr yn cael ei hidlo i lawr gan nifer o nodweddion o'r fath fel y porthladd nifer o ddirprwy, gwlad tarddiad o dirprwy, ac yn y lefel o aros yn ddienw o ddirprwy. Eglurhad mwy manwl am y manylion i'w gweld ar ein dirprwy lefelau eglurodd tudalen, ond yr ymddygiad sylfaenol o bob ddirprwy lefel yn mynd fel hyn: mae Bron unrhyw gais, fel eich pen eich hun gwe-borwr, gall fod yn ffurfweddu i eich llwybr cysylltiadau drwy gweinydd dirprwyol ar gyfer rhesymau o anonimity neu berfformiad. Ffurfweddu eich porwr i ddefnyddio gweinydd dirprwyol yn gyflym ac yn hawdd, ac yn y cyfarwyddiadau ar gyfer gwneud hynny yn cael eu disgrifio yn ein adran newyddion. Fodd bynnag, argymhellir arall i wneud yr holl gamau hynny anytime ydych yn dymuno defnyddio gwahanol drwy ddirprwy, yn cael i ddefnyddio ein cartref ddirprwy switcher sy'n gallu symleiddio'r broses gyfan i dim ond ychydig llygoden chleciau. Ein Nova Ddirprwy Switcher gellir ei lwytho i lawr gan ein dirprwy meddalwedd dudalen.

Beth i'w Wneud Pan Ydych yn Wallgof ar Eich Cyfreithiwr - Nolo

Yn dal i, mae'n bwysig i adroddiad cyfreithiol skunk

Mae'n rhwystredig pan ydych yn anfodlon gyda'ch cyfreithiwr neu ei gwaith yn enwedig os nad ydych yn gwybod beth i'w wneud am y pethDyma rai strategaethau ar gyfer delio gyda problemau cyffredin sy'n codi yn ystod cynrychiolaeth gyfreithiol. Mae hyn yn distressingly broblem gyffredin nid oes ateb hawdd. Cyfreithiwr sydd ddim yn dychwelyd galwadau ffôn neu gyfathrebu gyda chi am gyfnod estynedig o amser, gallai fod yn euog o roi'r gorau i chi dorri atwrneiod' goblygiadau moesegol. Ond mae hynny'n ar gyfer cymdeithas y bar i benderfynu (os ydych yn cofnodi cwyn), ac ni fydd yn gwneud i chi lawer o dda yn y tymor byr. Os yw eich cyfreithiwr nid yw'n ymddangos i fod yn gweithio ar eich achos, anfon yn gwrtais ond yn gadarn llythyr yn gosod allan eich pryderon dylech gael eich cyfreithiwr sylw. Nid ydynt yn bygwth i ffeilio chyngaws camymddwyn neu gwyno y gymdeithas bar bygythiadau o'r fath mae'n debyg y bydd yn gwneud eich cyfreithiwr yn ddig ac yn amddiffynnol, nid yn astud. Os yw eich cyfreithiwr nid yw'n ymateb, neu gyfarfod dilynol neu sgyrsiau yn cael eu nid yn ffrwythlon, yn ystyried yn awgrymu cyfryngu er mwyn gweithio allan eich problemau cyfathrebu os ydych yn dal am y cyfreithiwr i'ch cynrychioli chi.

Ond dympio drwg gall cyfreithiwr fod yn ddrud

Drwg deskside modd, nid yw hynny'n golygu bod y cyfreithiwr nad ydynt yn rhagorol, cyfreithiwr, a gall fod yn anodd i ddod o hyd i un newydd yn y canol achos. Os ydych yn dod i'r casgliad y gallwch yn syml yn gweithio gyda eich cyfreithiwr anymore, tân eich cyfreithiwr a dod o hyd i rywun newydd. Efallai y byddwch hefyd am gael ail cyfreithiwr gwerthuso eich cyfreithiwr gamau gweithredu a rhoi gwybod i chi am dalu (neu wrthod talu) unrhyw bil rydych yn ei dderbyn, ffeilio cwyn gyda'r cyflwr eich cyfreithiwr disgyblaeth asiantaeth, neu erlyn y cyfreithiwr am gamymddwyn. Os yw eich cyfreithiwr wedi mewn gwirionedd yn dwyn oddi wrthych chi neu gweithredu gyda anallu yr awdurdodau sy'n gyfrifol am ddisgyblu cyfreithwyr yn eich cyflwr, dylai ddangos rhywfaint o ddiddordeb. Ffeilio cwyn gyda'r eich cyflwr cyfreithiwr disgyblaeth asiantaeth. Mae gan bob wladwriaeth wedi asiantaeth sy'n gyfrifol am drwyddedu a disgyblu cyfreithwyr. Yn y rhan fwyaf o wladwriaethau, does gan y gymdeithas bar mewn eraill, y wladwriaeth goruchaf lys. Mae'r asiantaeth yn fwyaf tebygol o gymryd camau gweithredu os yw eich cyfreithiwr wedi methu i dalu arian i chi eich bod wedi ennill mewn setliad neu chyngaws, yn gwneud rhai egregious gwall megis methu â dangos i fyny yn y llys, oedd yn gwneud gwaith cyfreithiol a dalwyd i chi am, wedi ymrwymo trosedd, neu wedi camddefnyddio cyffuriau neu alcohol yn broblem. Yn anffodus, mae'r rhain yn asiantaethau wladwriaeth yn enwog am symud ar gyflymder araf, nid yn mynd ar drywydd cwynion yn egnïol, a chyfathrebu gwael gyda phobl sy'n ffeil gwynion. Mae llawer o asiantaethau yn aros hyd nes y byddant wedi cael nifer tebyg o gwynion am arbennig atwrnai cyn cymryd camau. Bar wladwriaeth cymdeithasau yn ymwneud yn bennaf â chosbi cyfreithwyr (er bod yn anaml yn ddifrifol), nid digolledu cwsmeriaid. Ond yr holl wladwriaethau ac eithrio Maine, New Mexico, a Tennessee ydych yn cael arian gan y gallant ad-dalu gleientiaid y mae eu atwrneiod yn dwyn oddi wrthynt. Mae'n aml yn anodd i gleient yn gwybod a yw cyfreithiwr yn gwneud gwaith da. Ond os ydych yn credu bod eich cyfreithiwr yn gallu gadael rhywbeth i fod yn foddhaol, yn ymchwilio cyn ei bod hi'n rhy hwyr. Gyfathrebu Os yw eich cyfreithiwr nid yw'n ymddangos i fod yn gweithio ar eich achos, siarad ar eich cyfreithiwr ac yn egluro eich pryderon. Cael eich ffeil. Os nad ydych yn medru dod o hyd allan beth sydd wedi (ac wedi) cael ei wneud, mae angen i chi gael gafael ar eich ffeil. Gallwch ei ddarllen yn eich cyfreithiwr yn swyddfa neu gofynnwch i'ch cyfreithiwr anfon copïau o bopeth yr holl ohebiaeth a phopeth ffeilio gyda'r llys neu ei recordio gydag asiantaeth y llywodraeth. Os ydych eisoes wedi dod i ben eich perthynas gyda'r cyfreithiwr, bydd angen eich ffeil pronto i wneud yn siwr bod yr holl derfynau amser yn bodloni, camgymeriadau yn cael eu hatgyweirio, a bydd y mater yn cadw i symud. Os bydd y cyfreithiwr yn anymatebol a yw'r mater yn ymwneud chyngaws, yn mynd i'r llys ac yn edrych ar eich ffeil achos, sy'n cynnwys yr holl papurau sydd wedi cael ei ffeilio gyda'r llys. Os ydych wedi llogi newydd cyfreithiwr, yn gofyn iddi am help yn cael eich ffeil. Hefyd, gofynnwch i'ch wladwriaeth cymdeithas y bar ar gyfer cymorth. Os nad yw hynny'n gweithio, fel y dewis olaf efallai y bydd angen i sue eich cyfreithiwr yn y llys hawliadau bychain, yn gofyn i'r llys am arian i wneud yn iawn am yr hyn yr ydych wedi ei wario ar redoing y gwaith yn y ffeil neu geisio i gael y ffeil. Ymchwil Os nad ydych yn fodlon â eich cyfreithiwr strategaeth penderfyniadau neu gyda dadleuon y cyfreithiwr wedi cael ei wneud ar eich rhan, efallai y byddwch hyd yn oed am fynd i lyfrgell y gyfraith ac yn gwneud rhywfaint o ddarllen i addysgu eich hun am eich problem gyfreithiol. Cael ail farn Os oes gennych amheuon difrifol ynghylch sut y bydd eich achos yn cael ei drin, o weld yn ail atwrnai. Ail barn yn gymharol rad awr neu ddwy cyfreithiwr yn treulio amser yn siarad â chi ac unrhyw amser a dreulir yn adolygu papurau.

Ac maent yn aml yn werthfawr iawn o ran helpu i chi benderfynu p'un ai i aros gyda eich cyfreithiwr neu newid i rhywun yn well yn addas ar gyfer y dasg.

Y mwyaf y gallwch chi ddweud wrth ac yn dangos yr ail cyfreithiwr am eich achos, gwell cyngor y byddwch yn ei gael am p'un a yw eich achos yn cael ei drin yn gywir a beth y gellid ei wneud yn wahanol.

Cadwch mewn cof, fodd bynnag, nid oes unrhyw ddau o gyfreithwyr yn trin achosion yn union yr un ffordd, a bod ail farn yw fel arfer yn adolygiad brysiog, nid yw dadansoddiad cynhwysfawr.

Tân eich cyfreithiwr.

Mae'n eich hawl absoliwt i dân eich cyfreithiwr ar unrhyw adeg am unrhyw reswm.

Rhoi ystyriaeth ddifrifol os ydych chi'n argyhoeddedig y cyfreithiwr yn gwneud gwaith gwael neu os yw eich perthynas gyda'r cyfreithiwr wedi dod yn annioddefol. Os ydych yn llogi newydd cyfreithiwr, bydd yn rhaid i chi dalu iddo ef neu hi i gael hyd at cyflymder ar eich achos.

Os y cyntaf cyfreithiwr ddim wedi gwneud llawer, mae hyn yn ni ddylai gostio llawer.

Ond os oes gennych treial ei drefnu ar gyfer tair wythnos o hyn, bydd eich cyfreithiwr yn cael monumental ac yn cymryd llawer o amser gwaith. Sue am gamymddwyn. Os ydych yn colli arian oherwydd y ffordd y bydd eich cyfreithiwr yn delio â'ch achos, yn ystyried erlyn am gamymddwyn. Yn gwybod, fodd bynnag, ei bod yn dasg hawdd. Mae'n rhaid i chi brofi dau beth: nid Yw'n ddigon i ddangos bod eich cyfreithiwr yn gwneud camgymeriad, rhaid i chi ddangos bod y camgymeriad a achoswyd eich colled ariannol na fyddech wedi dioddef os yw eich cyfreithiwr wedi ymdrin â'ch achos yn iawn yn y lle cyntaf. Os ydych am i ddwyn achos cyfreithiol ar gyfer camymddwyn, yn ei wneud cyn gynted ag y bo modd.

Mae amddiffyniad cyffredin a godwyd gan atwrneiod eich erlyn am gamymddwyn yw bod y cleient yn aros yn rhy hir i erlyn.

Ac oherwydd bod y maes hwn y gall y gyfraith fod yn rhyfeddol o gymhleth ac yn ddryslyd, yn aml mae yna digon o le ar gyfer dadl. Cyfreithiol ar achosion o gamymddwyn yn ddrud i fynd ar drywydd, felly, yn gwneud rhywfaint o ymchwilio cyn i chi plymio i mewn. Does dim pwynt erlyn os bydd y cyfreithiwr nad oes yn rhaid naill ai camymddygiad yswiriant neu asedau gwerthfawr o ble i dalu i chi os byddwch yn ennill.

Corea Cymdeithas Y Bar

Is-Lywydd gweithredol, Cwnsler Cyffredinol ac Ysgrifennydd ar gyfer Xerox Corporation, yn cael ei rhagflaenu ar draws y cyfreithiol yn y gymuned am ei ymroddiad parhaus i gynyddu amrywiaeth ac yn mynd ar drywydd cyfiawnder cymdeithasol. Tyfu i fyny, mae'n treulio llawer o'i hamser rhydd yn helpu ei dad yn rheoli amrywiaeth o fusnesau teuluol, yn ogystal â chwarae pêl-droedEi athletaidd breuddwydion yn ei arwain ef at Hwlffordd Coleg, lle y bu hefyd yn dilyn astudiaethau mewn crefydd ac athroniaeth, a daeth yn rhan o gampws gweithredaeth, a ysbrydolwyd gan yr hawliau sifil y gwaith o Dr. Martin Luther King, Jr Mr Liu cynllunio ddechrau, i ymuno yn y weinidogaeth ar ôl graddio, ond yn y pen draw yn dod o hyd ei ffordd i Brifysgol Columbia yn Ysgol y Gyfraith.