Cyfreithwyr o Korea ar-lein. Corea Cyfreithwyr, y mwyaf cyfreithiol y porth.


Melbourne TAC Cyfreithwyr yn helpu gyda Damwain Ffordd Hawliadau - Henry Carus Associates


P'un a ydych wedi cael eich anafu gan gerbyd gyrrwr neu teithiwr, cerddwr neu feiciwr, neu â rhywun yn ddifrifol psychiatrically a effeithir gan damwain drasig, dylech gysylltu â'r tîm ar Henry Carus Associates yn iawn i ffwrdd, hyd yn oed cyn cysylltu â TAC i gyflwyno caisRydym wedi profi TAC (Trafnidiaeth Damwain Comisiwn) gyfreithwyr sy'n arbenigo yn y maes o gerbydau modur hawliadau ar ôl damwain.

Byddwn yn eich helpu i gael y cymorth a'r iawndal yr ydych yn ei HAEDDU fel y gallwch ddechrau yn arwain bywyd normal unwaith eto.

A ydych chi wedi dioddef anaf eich asgwrn cefn, ysgwyddau, coesau, yr ymennydd, neu seiciatrig difrifol anaf, byddwn yno i helpu bob cam o'r ffordd. Gall person lodge cais gyda TAC i ddamweiniau sy'n digwydd yn Victoria, os maent yn cymryd rhan mewn damwain a achoswyd gan car, lori, bws, beic modur, trên neu dram, ac yn cael eu hanafu neu eu lladd o ganlyniad i ddamwain. Gerddwyr ac i feicwyr yn cael eu cwmpasu gan y TAC os ydynt yn cael eu hanafu gan y bws, beic modur, hyfforddi, neu yn y car. Os yw hyn yn berthnasol i chi siarad gydag un o'n arbenigwr TAC cyfreithwyr yn awr. Caiff person gyflwyno cais gyda TAC ar gyfer damweiniau sy'n digwydd ar y interstate anafu neu ladd Fictoraidd yn byw yn oes Fictoria cofrestredig y cerbyd.

Y TAC hefyd yn cynnwys y rhai sy'n cael eu hanafu neu eu lladd fel preswylydd Fictoraidd cofrestru cerbydau modur.

Os yw hyn yn berthnasol i chi, siaradwch gyda'n arbenigwr TAC cyfreithwyr yn awr. Y TAC yw asiantaeth y llywodraeth a sefydlwyd ym, ac mae wedi llawer o wahanol swyddogaethau. Yn y rôl gyntaf bod y TAC yn chwarae yw i fod yn asiantaeth y llywodraeth sy'n darparu cymorth i unrhyw un sydd wedi'i anafu mewn trafnidiaeth ddamwain. Yn yr ail rôl y mae'n ei chwarae yn cael ei yswiriwr o unrhyw gerbyd sy'n yn gyfrifol am ddamwain. Yn olaf, y TAC ddyletswydd i ddarparu cefnogaeth ac addysg ar gyfer y gymuned ac yn gweithio i atal damweiniau traffig ar draws Victoria. Mae llawer o amser, gall person ei hun neu hi ei hun (neu rhywun gyda nhw) yn cymryd y camau cywir yn y lleoliad ddamwain i gael y dystiolaeth y byddant yn ddiweddarach angen am hawlio iawndal. Mae'r dystiolaeth yn medru cynnwys y dystiolaeth Hon yn debygol o fod yn effeithiol iawn os bydd yn ddiweddarach yn gyfrifol am y ddamwain yn cael ei anghydfod yn eu cylch gan TAC. Mae llawer o amser y person a anafwyd yn ddifrifol mewn unrhyw gyflwr i wneud unrhyw un o'r gweithgareddau hyn, ac ar y gwaethaf, yr heddlu yn mynychu damwain ddifrifol olygfa yn debygol o dim ond siarad â gyrrwr arall yn cymryd rhan mewn damwain. O'r fath gyrrwr yn debygol o roi fersiwn y ddamwain bod yn cefnogi y person a anafwyd. Mae yn y sefyllfaoedd hynny fod yn aelod o'r teulu neu ffrind yn gallu bod mor werthfawr wrth wneud y camau uchod ar gyfer y person a anafwyd. Wrth wneud felly, mae'n bwysig deall bod tystiolaeth o'r fath yn efallai na fydd yn angenrheidiol ar bawb i wedi eich TAC hawlio ar gyfer budd-daliadau a dderbynnir, ond yn hytrach yn mynd yn y rôl TAC chwarae mewn unrhyw hawliad am gyfraith gyffredin iawndal am boen a dioddefaint a cholli enillion ac yn colli'r gallu i ennill cyflog. Ar y pryd TAC yn gweithredu ar gyfer y cwmni yswiriant ar gyfer y person rydych yn ei ddweud oedd yn gyfrifol am eich damwain. Yn y rôl honno TAC yn cael ei gweithredu yn erbyn i chi ac rydych angen i fod yn barod i brofi bod y person y maent yn yswirio OEDD yn gyfrifol am eich damwain. Ni waeth sut roedd y ddamwain wedi digwydd, gallwch wneud hawliad i'r TAC drwy ffonio ar eu rhif ar. Mae'r TAC yn cymryd i lawr eich gwybodaeth ac yn rhoi i chi hawlio nifer.

Crynodeb o'r wybodaeth a ddarparwyd gennych yn cael eu hanfon i chi am eich adolygiad. Felly, rydym yn argymell eich bod yn ceisio cyngor cyfreithiol gan arbenigwr TAC cyfreithwyr ar Henry Carus Associates mor gynnar yn y broses ag y gallwch.

Mae ein cyfreithwyr yn gallu eich tywys trwy'r broses hawlio ac yn rhoi cyngor i chi ar y budd-daliadau sydd ar gael i chi. Mae'r gyfraith yn datgan bod yn rhaid i chi wneud hawliad i'r TAC o fewn blwyddyn ar ôl eich damwain, neu os oes anaf a ddioddefwyd ar adeg y ddamwain, o fewn un flwyddyn ar ôl unrhyw anaf yn amlygu ei hun, er mwyn i'r cais gael ei dderbyn. Mae'r gyfraith yn rhoi y TAC y gallu i dderbyn yn hwyr yn hawlio os bydd y TAC yn derbyn oes eglurhad rhesymol am yr oedi. Fodd bynnag, rhaid i unrhyw hawliad gael ei gyflwyno o fewn tair blynedd i'r ddamwain neu o fewn tair blynedd o pan fydd unrhyw anaf cyntaf yn amlygu ei hun. Methiant i gael i mewn o fewn y cyfnod o dair blynedd a grybwyllir yn arwain at wrthod eich cais, ac o'r fath yn derfynol. Mae yna risgiau sylweddol yma i berson sy'n cymryd rhan mewn TAC ddamwain yn cael cais i mewn ar amser, gan ei fod nid yn unig bydd y person yn cael ei wahardd rhag cael unrhyw fai ar fudd-daliadau, ond byddant hefyd yn ei wahardd rhag unrhyw gyfraith gyffredin iawndal.

Enghraifft eithafol yw stoicaidd person sydd wedi ei anafu mewn damwain a achosir gan rywun arall, yn meddwl y bydd yn pasio, ond gydag amser, yn arwain at iawn o anaf difrifol ac yn edrych i ffeilio cais gyda TAC bellach yn fwy na thair blynedd ar ôl damwain, a dod o hyd i'r cais yn cael ei wrthod.

Y person hwnnw bellach wedi colli allan ar fudd-daliadau, gan gynnwys iawndal ar gyfer poen, dioddefaint a cholli incwm. Rydym, felly, yn argymell i chi gysylltu â'n cwmni i sicrhau eich ffeiliau ar eich TAC hawlio pan fo angen ac, yn bwysicach, o fewn yr amserlen a ddarperir gan y ddeddfwriaeth. Y TAC gall deddfwriaeth fod yn hael iawn i'r person a anafwyd mewn trafnidiaeth ddamwain. Mae'r ddeddfwriaeth yn darparu nifer o fanteision ar dim-fai sail, felly, nad yw'n peri pryder ei hun gyda pwy oedd yn gyfrifol am y ddamwain. Y budd-daliadau sydd ar gael yn cynnwys Mae yna nifer o fudd-daliadau eraill o dan y ddeddf y mae ein profiadol TAC cyfreithwyr yn gallu rhoi cyngor a gofyn am i chi dros gyfnod o amser. Y TAC cyfreithwyr ar Henry Carus Associates bydd yno bob cam o'r ffordd wrth i chi ddilyn y gyfraith gyffredin hawlio iawndal yn erbyn y TAC ar ôl ydych chi wedi bod mewn damwain o ganlyniad i nam parti arall. Drwy TAC y gyfraith gyffredin hawliad, gallwch geisio iawndal ar gyfer eich poen a dioddefaint, yn colli ansawdd bywyd, ac yn eich colledion ariannol o ganlyniad i anafiadau ydych yn dioddef.

Uchafswm y swm o iawndal y gallwch ei dderbyn mewn TAC y gyfraith gyffredin hawliad yn cael ei ddoleri.

Y pwynt cyntaf mewn golwg, rydym yn credu y cyntaf ac weithiau y rhan fwyaf o gam hanfodol yn cael ei adolygu yn ofalus yr amgylchiadau eich damwain, ac i sicrhau bod pa bynnag dystiolaeth y gall fod eu hangen yn nes ymlaen i brofi pwy sy'n gyfrifol am eich damwain yn cael ei sicrhau a chadw CYN gynted â phosibl.

Ar ôl y fath dystiolaeth wrth law, rydym yn caniatáu ein cleient i adfer y lefel orau y gallant er mwyn canfod beth y canlyniadau tymor hir o anafiadau neu anafiadau i ansawdd bywyd rhywun yn cael ei.

Yn ein profiad llawer o ganlyniadau ydynt yn gwbl hysbys hyd nes y blynyddoedd ar ôl y ddamwain wedi digwydd, fel un a anafwyd rhan o'r corff yn gallu effeithio ar eraill llawer o rhannau. Rydym yn gwybod o gwmnïau sy'n balchder eu hunain gyda chyflymder y maent yn setlo materion ar gyfer eu hanafu'n ddifrifol o bobl, ond yn ein profiad mai dim ond cymhorthion cwmni yswiriant ac yn y sefyllfa hon, y TAC. Mae ein cwmni yn canolbwyntio ar gyflymder, neu ar systemau a phrotocolau ar gyfer cyflym-olrhain eich cyfraith gyffredin hawlio iawndal. Rydym yn canolbwyntio ar CHI, yn eich cais a sut mae'n effeithio ar eich bywyd ac yn eich teulu. Mae'r TAC yn mynd i drafferth mawr i gyhoeddi ar ei wefan y budd-daliadau sydd ar gael a bydd y polisïau sydd wedi ei greu i ddelio gyda budd-daliadau. Manylion o'r fath o fudd mawr i rhan fwyaf o unigolion, ond byddwch yn dechrau gyda chael i fod rhyngrwyd llythrennog i fynd drwy'r wefan ac yn deall yr hyn sy'n cael ei gynnig. Yn ogystal, mae'r polisïau a grëwyd gan y TAC yn y gyfraith, ond dim ond sut y maent yn credu y dylai deddfwriaeth yn cael ei dehongli neu sut i wneud cais llawer o benderfyniadau sydd wedi cael eu dehongli gan y ddeddfwriaeth. Mae'n parhau i fod yn agored i unrhyw berson a herio polisi os o'r fath yn nid sut maent yn credu y dylai deddfwriaeth fod yn berthnasol iddynt mewn unrhyw amgylchiadau penodol. Y mae gyda hwn ail ardal o gyfraith nad yw ein cwmni yn rheolaidd yn dod i chymorth ein cleientiaid, i sicrhau bod yr holl angen y manteision yn cael eu cael. Mae'r TAC yn gyffredinol nid yw'n gweithredu y tu allan i Victoria. Fodd bynnag, mae damweiniau sy'n digwydd y tu allan i Victoria sy'n cael eu cwmpasu gan y TAC ar gyfer budd-daliadau os yw'r cerbyd yr ydych yn ei gofrestru yn Victoria. Mae yna hefyd ychydig o ffyrdd eraill y TAC gall deddfwriaeth yn berthnasol i allan o'r wladwriaeth damwain, ac yn well i ymgynghori gyda ein tîm o gyfreithwyr y dylech chi angen cyngor o'r fath. Yn ogystal, bydd unrhyw unigolyn a anafwyd yn Victoria mewn trafnidiaeth ddamwain yn cael ei orchuddio, hyd yn oed os bydd y person yn cael ei ymwelwyr i'r wladwriaeth. Mae pawb sy'n cofrestru cerbyd modur yn uniongyrchol cronfeydd TAC. Fel un cofrestru'r cerbyd yn Victoria, ar y cofrestru, bydd taliad yn cael swm ar gyfer TAC yswiriant. Mae'r taliadau yn darparu cronfa gyffredin a weinyddir gan TAC Pob Fictoriaid yn elwa drwy gael y sylw a ddarperir gan y ddeddfwriaeth sydd ar gael iddynt pryd bynnag a anafwyd mewn trafnidiaeth ddamwain. Fel cymuned, rydym, fel y Fictoriaid, yn cael eu cwmpasu ein hunain os ydym yn cymryd rhan mewn damwain trwy ein TAC cyfraniadau. Gallwch ei orchuddio am anafiadau mewn trafnidiaeth ddamwain, hyd yn oed os nad ydych erioed wedi cofrestru car. Yn ogystal, fel y TAC yn rhan o gwmni yswiriant, mae'n darparu yswiriant indemniad i berchnogion a gyrwyr pryd bynnag y bydd rhywun yn cael ei anafu hyd yn oed gan y defnydd o'r cerbyd modur, sydd yn lefel ehangach o sylw na trafnidiaeth ddamwain. Sut y gall fod o fudd i anafu person y gellir eu hesbonio gan un o ein TAC cyfreithwyr. Rhan fwyaf o gwmnïau yn ymddangos yn canolbwyntio ar brosesau i symud hawliadau ar hyd yn gyflym heb fawr o ystyriaeth o sut y ddamwain anafiadau wirioneddol effeithio ar ansawdd bywyd rhywun a thrwy hynny, y swm o iawndal y mae person a anafwyd yn ei haeddu. Rydym yn deall bod anaf difrifol yn cael bywyd-newidiol effaith ar y person a'i deulu ef neu hi, a ydych yn gall dim ond yn ceisio gyfraith gyffredin iawndal UNWAITH. Bod un amser wedi cael eu hystyried yn ofalus a helaeth o ymdrechion a wnaed i wneud y mwyaf o iawndal ei dalu i'r person a anafwyd. Rydym yn dweud i CHI yn ei HAEDDU yn FWY, ac rydym yn defnyddio y ymadrodd i yrru ein hunain i chwilio am y person a anafwyd y canlyniad gorau posibl mewn unrhyw hawliad yn erbyn y TAC. Mae llawer o gwmnïau wedi derbyn arferion sy'n pwysleisio cyflymder prosesu cais dros ansawdd y gwasanaeth a ddarparwyd a'r swm o iawndal mewn gwirionedd yn ei gyflawni. Tra bod cwmnïau o'r fath yn cael budd o'r cyflymder yn prosesu rydym yn credu bod cyflymder o'r fath yn anaml iawn yn rhoi'r canlyniad gorau. RYDYM yn parhau i ganolbwyntio ar CHI a gweithio gyda CHI i gyflawni'r un canlyniad eithriadol a fydd yn rhoi i CHI gyda chymorth ariannol am weddill eich bywyd. Robert a Margaret oedd y tu allan i'w cartref, pan fydd menyw y maent yn gwybod, fel y cymydog yn ymddangos yn eithaf drallodus. Margaret aeth at ei gymorth, ac ar yr un pryd, mae dyn yn gyrru car yn dod allan o'r cyfagos cartref, ac aeth yn syth iddyn nhw. Margaret aeth i amddiffyn y ferch ond yn y diwedd ei anafu'n ddifrifol. Robert yn gwylio y digwyddiad datblygu a aeth at ei wraig cymorth yn unig.